-Mã số: O910001
-Ngày đăng: 22/2/2018
-Tên xe: Enforcer
-Tình trạng: Full
-Giá OOC: 900K
-Giá IC: 250M
>>THÔNG TIN<<
-Mã số: O910002
-Ngày đăng: 22/2/2018
-Tên xe: FBI Rancher
-Tình trạng: Full
-Giá OOC: 1300K
-Giá IC: 380M
>>THÔNG TIN<<
-Mã số: O910003
-Ngày đăng: 22/2/2018
-Tên xe: FBI Truck
-Tình trạng: Full
-Giá OOC: 1500K
-Giá IC: 400M
>>THÔNG TIN<<
>